Prawo autorskie

Prawo autorskie, prawo do patentu, ochrona i rejestracja patentu

Osoby, które stworzyły określony wynalazek, mają prawo do tymczasowego, wyłącznego korzystania z niego w celach zarobkowych. Muszą jednak postarać się o uzyskanie patentu na wynalazek. Udzielaniem tego typu zezwoleń na terenie Polski zajmuje się Urząd Patentowy RP. Takimi samymi kompetencjami w odniesieniu do polskich podmiotów dysponuje też Europejski Urząd Patentowy, działający na mocy stosownych porozumień podpisanych przez władze RP przy przystępowaniu do Europejskiej Organizacji Patentowej.

Wydawana w sprawie uzyskania zezwoleń decyzja ma charakter warunkowy. To oznacza, że ubiegająca się o jej ogłoszenie osoba zobligowana jest do uiszczenia opłaty za przynajmniej pierwszy okres ochrony wynalazku. Co istotne, patent jest ważny jedynie w państwie, gdzie doszło do rejestracji danego odkrycia. Prawa patentowe w Polsce wygasają maksymalnie po 20 latach od daty zgłoszenia innowacyjnego projektu własności intelektualnej, który w tej sytuacji przechodzi do tzw. domeny publicznej. Zanim do tego dojdzie, posiadacz licencji zobowiązany jest do regularnego opłacania okresowych kosztów ochrony wynalazku, które rosną wraz z upływem czasu.

W większości przypadków rejestracja patentu przebiega w kilku etapach. Urząd Patentowy publikuje obwieszczenie o znalezieniu się danego odkrycia w wykazie koncepcji przeznaczonych do opatentowania. Zwykle decyzja o udzieleniu prawa jest ogłaszana po upływie 18 miesięcy od daty pierwszego zgłoszenia projektu w jednym z uprawnionych do przyjmowania takich wniosków organów. Na indywidualne życzenie zgłaszającego taka publikacja i rejestracja patentu może nastąpić wcześniej.

W dokumentach patentowych muszą znaleźć się pewne obowiązkowe elementy. Zalicza się do nich:

  • stronę tytułową ze skrótem opisu i danymi bibliograficznymi,
  • pisemną charakterystykę wynalazku i jego rysunek,
  • zastrzeżenia patentowe, określające zakres obowiązującej ochrony.

Co daje patent?

Głównym celem osób starających się o uzyskanie patentu jest zabezpieczenie odkrycia przed bezprawnym wykorzystaniem przez nieuprawnione do tego osoby i firmy. Podmioty, które dopuściłyby się tego czynu, mogą być ścigane na mocy prawa. Ochrona patentu zabezpiecza przewagę konkurencyjną przedsiębiorców. Pozwala im też czerpać określone korzyści finansowe z udzielania innym firmom licencji na opatentowany wynalazek.

Patenty motywują różne osoby do tworzenia rozmaitych innowacji, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, z których potem może korzystać całe społeczeństwo. Ponadto ochrona patentowa stymuluje postęp technologiczny, przyczyniając się do systematycznego opracowywania nowych rozwiązań sprzyjających np. udoskonaleniu i przyspieszeniu procesu produkcyjnego.

Dzięki szczegółowym opisom wynalazków, względem których została dokonana rejestracja patentu, możliwe jest ich późniejsze odtworzenie w najdrobniejszych detalach. Takie pisemne charakterystyki zwykle publikowane są online, co pozwala na zapoznanie się z nimi wszystkim zainteresowanym osobom. W dłuższej perspektywie czasowej ochrona patentowa zatem zmusza wynalazcę do ujawnienia tajników danej innowacji.

Jak patent chroni wynalazek?

Na ogół rejestracja patentu prowadzi do przyznania jego twórcy wyłącznych praw do niego przez określony czas, nie dłuższy niż 20 lat. W tym okresie inne osoby oraz firmy nie dysponują uprawnieniami do wykorzystywania, wytwarzania, sprzedawania ani importowania produktów i procesów powstałych na bazie opatentowanych rozwiązań.

Wynalazca ma prawo do udzielenia zezwolenia innemu podmiotowi na tymczasowe korzystanie z wynalazku. W tym celu obie strony muszą jednak podpisać specjalną umowę licencyjną. Ochrona patentowa swym zasięgiem obejmuje techniczne innowacje, czyli nowe produkty i usługi, które mają poziom wynalazczy i przeznaczone są do zastosowania przemysłowego.

Skorzystaj z biura patentowego

Osoby, które planują opatentować swój wynalazek, mogą skorzystać z pomocy kancelarii specjalizującej się w prawie patentowym. Oferujemy kompleksowe wsparcie w uzyskiwaniu wyłącznych praw na stworzone przez Klientów projekty. Podejmujemy się przeprowadzenia szczegółowych badań patentowych. Zajmujemy się załatwianiem różnych formalności związanych z przyznaniem patentu. W zakresie naszych usług mieści się także przeciwdziałanie naruszeniom ochrony patentowej przez osoby trzecie oraz wnoszenie w imieniu Klienta opłat za udzielanie i odnawianie licencji.

 

Sporządzamy i opiniujemy umowy:

  • przeniesienia majątkowych praw autorskich,
  • umowy licencyjne,
  • umowy o wykorzystanie wizerunku.