Oferta Kancelarii

Znaki towarowe | Logo | Marka 

Dlaczego warto zastrzec znak towarowy? ponieważ m.in.:

 • zastrzegając markę firmy łatwiej dochodzić roszczeń od naruszycieli, nie tylko na podstawie prawa autorskiego lub ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • masz prawo uniemożliwić rejestrację podobnego znaku towarowego oraz masz prawo unieważnić podobne znaki towarowe
 • zarejestrowany znak może stanowić zabezpieczenie kredytu w banku, leasingu, faktoringu itp.
 • możesz używać symbolu ®
 • zastrzegając markę firmy chronisz domenę internetową
 • zastrzeżenie marki firmy pozwala blokować konkurencję na Allegro i Facebooku
 • możesz zastrzec znak/nazwę/brand w branżach, w których dopiero zamierzasz działać w przyszłości.

WYKAZ OPŁAT

a) zgłoszenie znaku krajowego w Polsce

Ochrona znaku dotyczyłaby tylko obszaru Polski. Czas uzyskania ochrony – około pół roku.

Opłata urzędowa: 400 PLN za zgłoszenie  w jednej klasie towarowej + ewentualnie po 120 PLN za każdą następną klasę.

Wynagrodzenie Kancelarii w zależności od ilości znaków: od 600 PLN netto za jeden znak
(wynagrodzenie to obejmuje przeprowadzenie badania znaku towarowego, przygotowanie wykazu towarów i usług, przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i jej złożenie w Urzędzie Patentowym oraz prowadzenie całego kilkumiesięcznego procesu aż do rejestracji znaku).

Po uzyskaniu ochrony należy jeszcze uiścić następujące opłaty urzędowe:
Opłata za publikację: 90 PLN
Opłata za pierwszy okres ochrony: 400 PLN za każdą klasę.

b) zgłoszenie znaku unijnego

Ochrona znaku dotyczyłaby obszaru Unii Europejskiej. Czas uzyskania ochrony – około 5 miesięcy.

Opłaty urzędowe: 850 EUR za zgłoszenie w jednej klasie + ewentualnie  50 EUR za drugą klasę+ ewentualnie po 150 EUR za każdą następna klasę towarową.

Wynagrodzenie Kancelarii w zależności od ilości znaków: od 600 PLN netto za jeden znak
(wynagrodzenie to obejmuje przeprowadzenie badania znaku towarowego, przygotowanie wykazu towarów i usług, przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i jej złożenie w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante oraz poprowadzenie całego kilkumiesięcznego procesu aż do rejestracji znaku).


 Zanim zgłosimy znak wykonujemy badania zdolności rejestrowej oraz sporządzamy opinie dotyczące zdolności rejestrowej.

Wraz z opinią proponujemy zgłoszenie znaku w odpowiedniej procedurze:
-. w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym RP (UP RP),
– w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO),
– w trybie międzynarodowym w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO),
– w wybranych zagranicznych urzędach patentowych.

Przygotowujemy stosowną dokumentację i dokonujemy zgłoszeń znaków towarowych w trybie uzgodnionym z Państwem.

Po uzyskaniu ochrony na znak towarowy monitorujemy terminowe odnawianie praw ochronnych na znaki towarowe oraz dokonujemy zmian w w/w rejestrach.

Monitorujemy rejestry i składamy uwagi dotyczące przeszkód wobec rejestracji zgłoszonych „obcych” znaków towarowych naruszających Państwa prawa ochronne.

Gdyby doszło do naruszenia Państwa praw ochronnych na znaki towarowe:
– proponujemy strategię postępowania
– sporządzamy listy ostrzegawcze
– zalecamy polubowne załatwianie sporów prowadząc za Państwa zgodą mediacje/negocjacje
– prowadzimy postępowania sporne przed w/w urzędami, w tym:

    – wnosimy sprzeciwy wobec udzielonych praw ochronnych
    – wnosimy o unieważnienie udzielonych praw ochronnych
    – wnosimy o stwierdzenie wygaśnięcia udzielonych praw ochronnych

– prowadzimy postępowania przed sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi oraz sądami arbitrażowymi, postępowania celne oraz postępowania karne.

Celem wykorzystania wartości ekonomicznej znaków towarowych sporządzamy opinie prawne, doradzamy w wyborze postępowania, dokonujemy wyceny znaków towarowych, przygotowujemy umowy (zastaw, cesja, licencja, sprzedaż).

 

 

 

 

 

 

 

Wynalazki | Wzory użytkowe

Zanim zgłosimy wynalazek wykonujemy poszukiwania w literaturze patentowej oraz sporządzamy opinie dotyczące zdolności rejestrowej.

Wraz z opinią proponujemy zgłoszenie wynalazku w odpowiedniej procedurze:
– w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej;
– w Europejskiej Organizacji Patentowej (EPO) – patent europejski;
– w trybie międzynarodowym w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, Układ o Współpracy Patentowej (PCT);
– Patent Euroazjatycki – obejmujący Rosję i niektóre kraje byłej WNP;
– Patent OAPI – obejmujący część krajów francuskojęzycznych Afryki;
– Patent ARIPO – obejmujący część afrykańskich krajów anglojęzycznych;
albo w wybranych zagranicznych urzędach patentowych, w celu uzyskania ochrony tylko na terenie tych państw.

Przygotowujemy stosowną dokumentację i dokonujemy zgłoszeń w trybie uzgodnionym z Państwem.

Uwaga: Wychodzimy z założenia, iż rzecznik patentowy, który „zna” się na wszystkim, tak naprawdę nie zna się dobrze na niczym. Dlatego każda sprawa kierowana jest do współpracującego z kancelarią i najlepszego naszym zdaniem na rynku rzecznika patentowego – specjalisty w danej dziedzinie (chemii, farmacji, mechaniki, elektroniki, itp.).
Czynności związane ze zgłoszeniem wynalazku w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej
lub za granicą (głównie tryby PCT lub EPO) obejmują:
– poszukiwania w literaturze patentowej
– sporządzenie podania, opisu wynalazku, zastrzeżeń patentowych
– postępowanie przed Urzędem Patentowym RP
– monitoring terminów i opłat
– tłumaczenia dokumentacji

Po uzyskaniu patentu monitorujemy terminy i opłaty. Monitorujemy rejestry w celu poszukiwania „obcych” zgłoszeń naruszających Państwa prawa.

Gdyby doszło do naruszenia Państwa patentu:
– proponujemy strategię postępowania
– sporządzamy listy ostrzegawcze lub odpowiadamy na skierowane do Państwa
– zalecamy polubowne załatwianie sporów prowadząc za Państwa zgodą mediacje/negocjacje
– prowadzimy postępowania sporne przed w/w urzędami, w tym:

– wnosimy sprzeciwy wobec udzielonych praw ochronnych
– wnosimy o unieważnienie udzielonych praw ochronnych

– prowadzimy postępowania przed sądami.

Działania podejmowane w celu uzyskania ochrony na wzory użytkowe różnią się nieznacznie od działań dotyczących wynalazków i są do nich odpowiednio dostosowane.

Celem wykorzystania wartości ekonomicznej wynalazków i wzorów użytkowych sporządzamy opinie prawne, doradzamy w wyborze postępowania, przygotowujemy umowy (licencja, sprzedaż).

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Prawa własności intelektualnej mogą zostać naruszone czynami nieuczciwej konkurencji.

W takich przypadkach:
– sporządzamy opinie prawne na bazie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
– reprezentujemy klientów w ew. korespondencji i mediacjach/negocjacjach z naruszycielami,
– opiniujemy praktyki rynkowe pod kątem ich legalności,
– prowadzimy przed sądami powszechnymi postępowania cywilne i karne dotyczące czynów nieuczciwej konkurencji (w tym: niedozwolonego naśladownictwa produktów, nieuczciwej reklamy, naruszania tajemnicy przedsiębiorstwa),
– przeprowadzamy szkolenia w przedmiotowym zakresie.

Prawo autorskie

Reprezentujemy Państwa w postępowaniach dotyczących naruszenia praw autorskich (majątkowych i osobistych), zarówno przed sądami powszechnymi, jak i polubownymi. Dotyczy to wszelkiego rodzaju utworów, w tym literackich, muzycznych, filmowych oraz oprogramowania komputerowego.

Sporządzamy i opiniujemy umowy:
– przeniesienia majątkowych praw autorskich,
– umowy licencyjne,
– umowy o wykorzystanie wizerunku.

Wzory przemysłowe

Zanim zgłosimy wzór wykonujemy badania zdolności rejestrowej oraz sporządzamy opinie dotyczące zdolności rejestrowej.

Wraz z opinią proponujemy zgłoszenie wzoru w odpowiedniej procedurze:
– w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym RP (UP RP),
– w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO),
– w trybie międzynarodowym w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO),
– w wybranych zagranicznych urzędach patentowych.

Przygotowujemy stosowną dokumentację i dokonujemy zgłoszeń wzorów w trybie uzgodnionym z Państwem.

Po uzyskaniu ochrony na wzór przemysłowy monitorujemy terminowe odnawianie praw z rejestracji oraz dokonujemy zmian w w/w rejestrach. Monitorujemy rejestry i składamy uwagi dotyczące przeszkód wobec rejestracji zgłoszonych „obcych” wzorów naruszających Państwa prawa.

Gdyby doszło do naruszenia Państwa praw z rejestracji wzoru przemysłowego:
– proponujemy strategię postępowania,
– sporządzamy listy ostrzegawcze,
– zalecamy polubowne załatwianie sporów prowadząc za Państwa zgodą mediacje/negocjacje,
– prowadzimy postępowania sporne przed w/w urzędami,
– prowadzimy postępowania przed sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi oraz sądami arbitrażowymi, postępowania celne oraz postępowania karne.

Celem wykorzystania wartości ekonomicznej wzorów przemysłowych sporządzamy opinie prawne, doradzamy w wyborze postępowania, dokonujemy wyceny wzorów, przygotowujemy umowy (zastaw, cesja, licencja, sprzedaż).

Prawo celne

Prowadzimy sprawy celne w sprawach własności intelektualnej:
– składamy do Izby Celnej wnioski o podjęcie działania w celu zapewnienia ochrony na granicy m.in. znaków towarowych, wynalazków, wzorów przemysłowych czy też wzorów użytkowych,
– składamy wnioski o przedłużenie już udzielonej ochrony na granicy,
– współpracujemy z organami Służby Celnej w celu identyfikacji naruszeń oraz zapewnienia ciągłej ochrony praw na granicy,
– sporządzamy listy ostrzegawcze wobec naruszycieli (producentów, dystrybutorów i importerów),
– prowadzimy negocjacje ugodowe i mediacje,
– składamy wnioski o zniszczenie podrobionych towarów,
– prowadzimy postępowania cywilne i karne dotyczące ochrony własności intelektualnej.

Bankowość | Finanse

Kancelaria zapewnia obsługę na etapie:
– uzyskania ochrony praw własności intelektualnej lub jej obrony,
– wycenę praw własności intelektualnej,
– opracowanie strategii wykorzystania praw własności intelektualnej oraz pomoc przy jej realizacji
z wybranymi instytucjami finansowymi.

Należy pamiętać, iż oprócz ochrony praw własności intelektualnej i odróżniania się od konkurencji prawo daje możliwość finansowego wykorzystania swych praw własności intelektualnej. Znaki towarowe, wzory przemysłowe, wynalazki i wzory użytkowe można sprzedać, objąć licencją, użyczyć, wykorzystać jako zabezpieczenie kredytu/pożyczki, itp.  Można je wykorzystać do optymalizacji podatkowej.

W celu umożliwienia wykorzystywania praw własności intelektualnej jako mających wymierną wartość finansową praw niematerialnych profesjonalni pełnomocnicy kancelarii współpracują z wieloma instytucjami finansowymi takimi jak banki spółdzielcze, firmy faktoringowe i leasingowe. Mamy w tym obszarze wieloletnie doświadczenie.

Naszym klientom oferujemy kompleksową obsługę walidacji patentów przed Urzędem Patentowym RP obejmującą:
– przygotowanie specjalistycznych tłumaczeń patentów europejskich,
– terminowe złożenie do Urzędu Patentowego RP dokumentacji wymaganej w procedurze walidacji wraz z opłatami,
– obsługę wezwań z Urzędu Patentowego RP dotyczących braków formalnych lub zmian danych rejestrowych,
– uzyskiwanie ochrony z europejskiego zgłoszenia patentowego,
– uzyskiwanie wpisów w rejestrze patentowym oświadczeń o gotowości udzielenia licencji,
– przygotowywanie i składanie do Urzędu Patentowego RP poprawionych tłumaczeń, np. w wyniku sprzeciwu lub ograniczeniu patentu przez EPO.

Oferta Kancelarii

Znaki towarowe | Logo | Marka

 

Dlaczego warto zastrzec znak towarowy?

Ponieważ m.in.:

 • zastrzegając markę firmy łatwiej dochodzić roszczeń od naruszycieli, nie tylko na podstawie prawa autorskiego lub ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • masz prawo uniemożliwić rejestrację podobnego znaku towarowego oraz masz prawo unieważnić podobne znaki towarowe
 • zarejestrowany znak może stanowić zabezpieczenie kredytu w banku, leasingu, faktoringu itp.
 • możesz używać symbolu ®
 • zastrzegając markę firmy chronisz domenę internetową
 • zastrzeżenie marki firmy pozwala blokować konkurencję na Allegro i Facebooku
 • możesz zastrzec znak/nazwę/brand w branżach, w których dopiero zamierzasz działać w przyszłości.

WYKAZ OPŁAT

a) zgłoszenie znaku unijnego

Ochrona znaku dotyczyłaby obszaru Unii Europejskiej. Czas uzyskania ochrony – około pół roku.

Opłaty urzędowe: 850 EUR za zgłoszenie w jednej klasie + ewentualnie  50 EUR za drugą klasę+ ewentualnie po 150 EUR za każdą następna klasę towarową.

Wynagrodzenie Kancelarii w zależności od ilości znaków: od 600 PLN netto za jeden znak
(wynagrodzenie to obejmuje przeprowadzenie badania znaku towarowego, przygotowanie wykazu towarów oraz przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej oraz jej złożenie w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante).

b) zgłoszenie znaku krajowego w Polsce

Ochrona znaku dotyczyłaby tylko obszaru Polski. Czas uzyskania ochrony – około pół roku.

Opłata urzędowa: 450 PLN za zgłoszenie  w jednej klasie towarowej + ewentualnie po 120 PLN za każdą następną klasę.

Wynagrodzenie Kancelarii w zależności od ilości znaków: od 600 PLN netto za jeden znak
(wynagrodzenie to obejmuje przeprowadzenie badania znaku towarowego, przygotowanie wykazu towarów oraz przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej oraz jej złożenie w Urzędzie Patentowym).

Po uzyskaniu ochrony należy jeszcze uiścić następujące opłaty urzędowe:
Opłata za publikację: 90 PLN
Opłata za pierwszy okres ochrony:
400 PLN za każdą klasę, gdy zgłoszenie obejmuje do trzech klas towarowych
+ ewentualnie po 450 PLN za każda klasę powyżej trzech.

Koszt badania znaku w obu wypadkach to 300 PLN  netto i jest on uiszczany, gdy nie zdecydują się Państwo na zgłoszenie znaku.


Zanim zgłosimy znak wykonujemy badania zdolności rejestrowej oraz sporządzamy opinie dotyczące zdolności rejestrowej.

Wraz z opinią proponujemy zgłoszenie znaku w odpowiedniej procedurze:
-. w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym RP (UP RP),
– w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO),
– w trybie międzynarodowym w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO),
– w wybranych zagranicznych urzędach patentowych.

Przygotowujemy stosowną dokumentację i dokonujemy zgłoszeń znaków towarowych w trybie uzgodnionym z Państwem.

Po uzyskaniu ochrony na znak towarowy monitorujemy terminowe odnawianie praw ochronnych na znaki towarowe oraz dokonujemy zmian w w/w rejestrach.

Monitorujemy rejestry i składamy uwagi dotyczące przeszkód wobec rejestracji zgłoszonych „obcych” znaków towarowych naruszających Państwa prawa ochronne.

Gdyby doszło do naruszenia Państwa praw ochronnych na znaki towarowe:
– proponujemy strategię postępowania
– sporządzamy listy ostrzegawcze
– zalecamy polubowne załatwianie sporów prowadząc za Państwa zgodą mediacje/negocjacje
– prowadzimy postępowania sporne przed w/w urzędami, w tym:

– wnosimy sprzeciwy wobec udzielonych praw ochronnych
– wnosimy o unieważnienie udzielonych praw ochronnych
– wnosimy o stwierdzenie wygaśnięcia udzielonych praw ochronnych

– prowadzimy postępowania przed sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi oraz sądami arbitrażowymi, postępowania celne oraz postępowania karne.

Celem wykorzystania wartości ekonomicznej znaków towarowych sporządzamy opinie prawne, doradzamy w wyborze postępowania, dokonujemy wyceny znaków towarowych, przygotowujemy umowy (zastaw, cesja, licencja, sprzedaż).

Wynalazki | Wzory użytkowe   Zanim zgłosimy wynalazek wykonujemy poszukiwania w literaturze patentowej oraz sporządzamy opinie dotyczące zdolności rejestrowej. Wraz z opinią proponujemy zgłoszenie wynalazku w odpowiedniej procedurze: – w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej; – w Europejskiej Organizacji Patentowej (EPO) – patent europejski; – w trybie międzynarodowym w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, Układ o Współpracy Patentowej (PCT); – Patent Euroazjatycki – obejmujący Rosję i niektóre kraje byłej WNP; – Patent OAPI – obejmujący część krajów francuskojęzycznych Afryki; – Patent ARIPO – obejmujący część afrykańskich krajów anglojęzycznych; albo w wybranych zagranicznych urzędach patentowych, w celu uzyskania ochrony tylko na terenie tych państw. Przygotowujemy stosowną dokumentację i dokonujemy zgłoszeń w trybie uzgodnionym z Państwem. Uwaga: Wychodzimy z założenia, iż rzecznik patentowy, który „zna” się na wszystkim, tak naprawdę nie zna się dobrze na niczym. Dlatego każda sprawa kierowana jest do współpracującego z kancelarią i najlepszego naszym zdaniem na rynku rzecznika patentowego – specjalisty w danej dziedzinie (chemii, farmacji, mechaniki, elektroniki, itp.). Czynności związane ze zgłoszeniem wynalazku w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej lub za granicą (głównie tryby PCT lub EPO) obejmują: – poszukiwania w literaturze patentowej – sporządzenie podania, opisu wynalazku, zastrzeżeń patentowych – postępowanie przed Urzędem Patentowym RP – monitoring terminów i opłat – tłumaczenia dokumentacji Po uzyskaniu patentu monitorujemy terminy i opłaty. Monitorujemy rejestry w celu poszukiwania „obcych” zgłoszeń naruszających Państwa prawa. Gdyby doszło do naruszenia Państwa patentu: – proponujemy strategię postępowania – sporządzamy listy ostrzegawcze lub odpowiadamy na skierowane do Państwa – zalecamy polubowne załatwianie sporów prowadząc za Państwa zgodą mediacje/negocjacje – prowadzimy postępowania sporne przed w/w urzędami, w tym:

– wnosimy sprzeciwy wobec udzielonych praw ochronnych – wnosimy o unieważnienie udzielonych praw ochronnych

– prowadzimy postępowania przed sądami. Działania podejmowane w celu uzyskania ochrony na wzory użytkowe różnią się nieznacznie od działań dotyczących wynalazków i są do nich odpowiednio dostosowane. Celem wykorzystania wartości ekonomicznej wynalazków i wzorów użytkowych sporządzamy opinie prawne, doradzamy w wyborze postępowania, przygotowujemy umowy (licencja, sprzedaż).

Wzory przemysłowe Zanim zgłosimy wzór wykonujemy badania zdolności rejestrowej oraz sporządzamy opinie dotyczące zdolności rejestrowej. Wraz z opinią proponujemy zgłoszenie wzoru w odpowiedniej procedurze: – w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym RP (UP RP), – w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), – w trybie międzynarodowym w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), – w wybranych zagranicznych urzędach patentowych. Przygotowujemy stosowną dokumentację i dokonujemy zgłoszeń wzorów w trybie uzgodnionym z Państwem. Po uzyskaniu ochrony na wzór przemysłowy monitorujemy terminowe odnawianie praw z rejestracji oraz dokonujemy zmian w w/w rejestrach. Monitorujemy rejestry i składamy uwagi dotyczące przeszkód wobec rejestracji zgłoszonych „obcych” wzorów naruszających Państwa prawa. Gdyby doszło do naruszenia Państwa praw z rejestracji wzoru przemysłowego: – proponujemy strategię postępowania, – sporządzamy listy ostrzegawcze, – zalecamy polubowne załatwianie sporów prowadząc za Państwa zgodą mediacje/negocjacje, – prowadzimy postępowania sporne przed w/w urzędami, – prowadzimy postępowania przed sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi oraz sądami arbitrażowymi, postępowania celne oraz postępowania karne. Celem wykorzystania wartości ekonomicznej wzorów przemysłowych sporządzamy opinie prawne, doradzamy w wyborze postępowania, dokonujemy wyceny wzorów, przygotowujemy umowy (zastaw, cesja, licencja, sprzedaż).
Prawo autorskie Reprezentujemy Państwa w postępowaniach dotyczących naruszenia praw autorskich (majątkowych i osobistych), zarówno przed sądami powszechnymi, jak i polubownymi. Dotyczy to wszelkiego rodzaju utworów, w tym literackich, muzycznych, filmowych oraz oprogramowania komputerowego. Sporządzamy i opiniujemy umowy: – przeniesienia majątkowych praw autorskich, – umowy licencyjne, – umowy o wykorzystanie wizerunku.
Zwalczanie nieuczciwej konkurencji Prawa własności intelektualnej mogą zostać naruszone czynami nieuczciwej konkurencji. W takich przypadkach: – sporządzamy opinie prawne na bazie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, – reprezentujemy klientów w ew. korespondencji i mediacjach/negocjacjach z naruszycielami, – opiniujemy praktyki rynkowe pod kątem ich legalności, – prowadzimy przed sądami powszechnymi postępowania cywilne i karne dotyczące czynów nieuczciwej konkurencji (w tym: niedozwolonego naśladownictwa produktów, nieuczciwej reklamy, naruszania tajemnicy przedsiębiorstwa), – przeprowadzamy szkolenia w przedmiotowym zakresie.
Prawo celne Prowadzimy sprawy celne w sprawach własności intelektualnej: – składamy do Izby Celnej wnioski o podjęcie działania w celu zapewnienia ochrony na granicy m.in. znaków towarowych, wynalazków, wzorów przemysłowych czy też wzorów użytkowych, – składamy wnioski o przedłużenie już udzielonej ochrony na granicy, – współpracujemy z organami Służby Celnej w celu identyfikacji naruszeń oraz zapewnienia ciągłej ochrony praw na granicy, – sporządzamy listy ostrzegawcze wobec naruszycieli (producentów, dystrybutorów i importerów), – prowadzimy negocjacje ugodowe i mediacje, – składamy wnioski o zniszczenie podrobionych towarów, – prowadzimy postępowania cywilne i karne dotyczące ochrony własności intelektualnej.
Bankowość | Finanse Kancelaria zapewnia obsługę na etapie: – uzyskania ochrony praw własności intelektualnej lub jej obrony, – wycenę praw własności intelektualnej, – opracowanie strategii wykorzystania praw własności intelektualnej oraz pomoc przy jej realizacji z wybranymi instytucjami finansowymi. Należy pamiętać, iż oprócz ochrony praw własności intelektualnej i odróżniania się od konkurencji prawo daje możliwość finansowego wykorzystania swych praw własności intelektualnej. Znaki towarowe, wzory przemysłowe, wynalazki i wzory użytkowe można sprzedać, objąć licencją, użyczyć, wykorzystać jako zabezpieczenie kredytu/pożyczki, itp.  Można je wykorzystać do optymalizacji podatkowej. W celu umożliwienia wykorzystywania praw własności intelektualnej jako mających wymierną wartość finansową praw niematerialnych profesjonalni pełnomocnicy kancelarii współpracują z wieloma instytucjami finansowymi takimi jak banki spółdzielcze, firmy faktoringowe i leasingowe. Mamy w tym obszarze wieloletnie doświadczenie.
Walidacje   Naszym klientom oferujemy kompleksową obsługę walidacji patentów przed Urzędem Patentowym RP obejmującą: – przygotowanie specjalistycznych tłumaczeń patentów europejskich, – terminowe złożenie do Urzędu Patentowego RP dokumentacji wymaganej w procedurze walidacji wraz z opłatami, – obsługę wezwań z Urzędu Patentowego RP dotyczących braków formalnych lub zmian danych rejestrowych, – uzyskiwanie ochrony z europejskiego zgłoszenia patentowego, – uzyskiwanie wpisów w rejestrze patentowym oświadczeń o gotowości udzielenia licencji, – przygotowywanie i składanie do Urzędu Patentowego RP poprawionych tłumaczeń, np. w wyniku sprzeciwu lub ograniczeniu patentu przez EPO.