Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Prawa własności intelektualnej mogą zostać naruszone czynami nieuczciwej konkurencji.

W takich przypadkach:

  • sporządzamy opinie prawne na bazie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  • reprezentujemy klientów w ew. korespondencji i mediacjach/negocjacjach z naruszycielami,
  • opiniujemy praktyki rynkowe pod kątem ich legalności,
  • prowadzimy przed sądami powszechnymi postępowania cywilne i karne dotyczące czynów nieuczciwej konkurencji (w tym: niedozwolonego naśladownictwa produktów, nieuczciwej reklamy, naruszania tajemnicy przedsiębiorstwa),
  • przeprowadzamy szkolenia w przedmiotowym zakresie.