RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW KANCELARII

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych- GDPR), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych (ADO) jest LOGOPATENT Kancelaria Prawno-patentowa Sławomir Budzik z siedzibą przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 /201, 04-036 Warszawa.

2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne na potrzeby realizacji celu wskazanego w pkt 3. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji celu wskazanego w pkt 3.

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b GDPR.

4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być urzędy, sądy oraz strony postępowań sądowych/administracyjnych związanych z realizacją powierzonych przez Pana/Panią spraw.

5. Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo,
po rozwiązaniu / zakończeniu umowy, dane osobowe będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.