Znaki towarowe / Logo / Marka

Zastrzeżenie znaku towarowego, ochrona logo, rejestracja nazwy firmy, hasła, sloganu reklamowego

Co można uzyskać, dokonując rejestracji znaku towarowego? Dlaczego warto zdecydować się na ten krok? Biorąc pod uwagę, że siłą danego przedsiębiorstwa są jego produkty, to symbole, które pojawiają się na nich, mają wielką wartość. Jeśli dopełni się odpowiednich procedur, rejestrując swój znak, można korzystać ze specjalnego prawa ochronnego do niego.

Co daje zastrzeżenie logotypu firmy w Urzędzie Patentowym? W momencie, gdy zostanie wykonana rejestracja znaku, marka trafi do odpowiedniego rejestru, dzięki czemu można szybciej i łatwiej dochodzić roszczeń od podmiotów, które działają sprzecznie z przepisami prawa autorskiego lub ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Symbolika danego przedsiębiorstwa jest wówczas chroniona przez prawo ochronne.

Zastrzeżenie nazwy firmy i rejestracja logo

Możliwość zabezpieczenia własności przemysłowej, działań mających na celu ochronę znaku, jak i wyłączność do używania określonej symboliki, mają wszyscy przedsiębiorcy. Dopełnienie procedury urzędowej w tym zakresie zakazuje innym podmiotom rejestracji symbolu, który wygląda zbyt podobnie do zastrzeżonego. Możesz także wystąpić z wnioskiem o unieważnienie zgłoszenia takiego emblematu. W obu przypadkach unikniesz ryzyka, że ktoś Cię ubiegnie w tej kwestii.

Inne korzyści wynikające z zabezpieczenia swojego biznesu, poprzez rejestrację znaku, czy zastrzeżenie nazwy firmy to:

 • przy ubieganiu się o kredyt w banku, leasing, faktoring itp. umożliwia wykorzystanie tego faktu jako formy ich zabezpieczenia,
 • masz prawo używać symbolu ® – zwiększasz w ten sposób swoją wiarygodność na rynku,
 • zastrzegając znak towarowy, można chronić własną domenę internetową – podmiot trzeci nie wystąpi wówczas z roszczeniem o jej wydanie.
 • rejestracja marki firmy umożliwia blokowanie konkurencji, która chciałaby posługiwać się Twoim lub podobnym znakiem towarowym, np. na Allegro czy Facebooku.

Ponadto przepisy pozwalają na zastrzeżenie symboliki przedsiębiorstwa  również w innych branżach, niż ta, w której obecnie działasz. Zabezpieczenie w ten sposób znaku towarowego w jednej i drugiej dziedzinie działalności ułatwia ochronę firmy w przyszłości.

Jak zastrzec znak towarowy czy logo? Jaka jest cena za tę usługę? Oto procedury, szacunkowy koszt i najważniejsze rzeczy, jakie powinieneś wiedzieć.

Wykaz opłat związanych z rejestracją znaków towarowych

 1. Zastrzeżenie znaku towarowego w Polsce:
 • Zabezpieczenie obowiązuje na terenie kraju,
 • proces przyznawania ochrony trwa ok. 6-8 miesięcy,
 • opłata urzędowa wynosi 400 PLN za zgłoszenie  w jednej klasie towarowej + ewentualnie po 120 PLN za każdą następną klasę,
 • po około pół roku od zgłoszenia znaku Urząd Patentowy wzywa do uiszczenia następujących opłat urzędowych:
  • opłata za publikację: 90 PLN
  • opłata za pierwszy okres ochrony: 400 PLN za każdą klasę.

Jeśli chodzi o wynagrodzenie Kancelarii, to na jego wysokość wpływa zakres świadczonych usług. Zgłoszenie jednego znaku towarowego to koszt min 1000 zł netto + VAT. W tej cenie mieści się:

 • wykonanie badania znaku towarowego,
 • sporządzenie wykazu towarów i usług,
 • skompletowanie dokumentacji zgłoszeniowej,
 • złożenie niezbędnych dokumentów w Urzędzie Patentowym,
 • prowadzenie w imieniu klienta procesu, którego efektem jest rejestracja znaku towarowego.
 1. Zastrzeżenie znaku towarowego na terenie Unii Europejskiej:
 • ochrona obowiązuje na obszarze państw tworzących Wspólnotę Europejską,
 • na jej uzyskanie czeka się około 4-5 miesięcy,
 • opłaty urzędowe wynoszą: 850 EUR za zgłoszenie w jednej klasie + ewentualnie  50 EUR za drugą klasę. Za każdą następną klasę towarową trzeba dopłacić po 150 EUR.

Pobierane przez Kancelarię wynagrodzenie uzależnione jest od liczby znaków. Za jeden opłata wynosi min 1000 zł netto + VAT. Kwota ta obejmuje:

 • badanie znaku towarowego – przed dokonaniem rejestracji znaku weryfikujemy również zdolność rejestrową oraz przygotowujemy opinię jej dotyczącą,
 • opracowanie wykazu towarów i usług,
 • sporządzenie wymaganej dokumentacji zgłoszeniowej,
 • dostarczenie kompletu dokumentów do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante,
 • nadzorowanie procesu zgłoszeniowego aż do chwili jego zakończenia.
 1. Zastrzeżenie znaku towarowego w poszczególnych krajach (zazwyczaj w przypadku krajów spoza UE).

Zgłoszenie i uzyskanie ochrony znaku towarowego (potocznie zwane jako zastrzeżenie znaku towarowego) w krajach spoza Unii Europejskiej możliwe jest dwiema drogami:

 1. zgłoszenie znaku towarowego za pośrednictwem Biura Międzynarodowego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) z wyznaczeniem interesujących nas krajów;
 2. zgłoszenie znaku towarowego bezpośrednio w interesujących nas krajach; w takim przypadku należy uwzględnić dodatkowe koszty miejscowej kancelarii pośredniczącej w złożeniu wniosku

Wynagrodzenie Kancelarii w takich przypadkach wynosi min. 1000 zł netto + VAT. Kwota ta obejmuje:

 • badanie znaku towarowego – przed dokonaniem rejestracji znaku towarowego weryfikujemy również zdolność rejestrową oraz przygotowujemy opinię jej dotyczącą,
 • opracowanie wykazu towarów i usług,
 • sporządzenie wymaganej dokumentacji zgłoszeniowej,
 • dostarczenie kompletu dokumentów do WIPO lub właściwego urzędu krajowego,
 • nadzorowanie procesu zgłoszeniowego aż do chwili jego zakończenia.

Ochrona i prawo do znaku towarowego

Możemy zaproponować Ci następującą procedurę umożliwiającą rejestrację znaku towarowego wraz z opinią:

 • na terenie kraju – w Urzędzie Patentowym RP (UP RP),
 • na terenie UE – w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO),
 • na świecie – w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO),
 • w wybranych zagranicznych urzędach patentowych.

Wdrażając ochronę symbolu poprzez Urząd Patentowy, można skorzystać z pomocy rzecznika patentowego. Rejestrując swój znak towarowy za pośrednictwem prowadzonej przez nas Kancelarii, możesz liczyć na przygotowanie niezbędnej do przeprowadzenia całego procesu dokumentacji oraz realizacji zlecenia w trybie uzgodnionym z Tobą.

Po zakończeniu procedury związanej z zastrzeżeniem logo, nazwy firmy czy innych oznaczeń monitorujemy terminy odnawiania tej ochrony i jeśli zachodzi taka potrzeba – dokonujemy zmiany w każdym ww. rejestrze.

Ponadto w imieniu klienta składamy uwagi wobec rejestracji zgłoszonych „obcych” znaków towarowych, które w jakimkolwiek zakresie naruszają jego prawo do posługiwania się nimi.

W sytuacji, w której ochrona ta zostanie naruszona, proponujemy podjęcie następujących działań:

 • opracowanie strategii postępowania,
 • przygotowanie listów ostrzegawczych,
 • podjęcie polubownego załatwienia sprawy (mediacje/negocjacje).

Bierzemy udział w postępowaniach spornych przed krajowymi i międzynarodowymi urzędami i wnosimy wówczas:

 • sprzeciwy wobec udzielonych praw ochronnych,
 • o unieważnienie udzielonych praw ochronnych,
 • o stwierdzenie wygaśnięcia udzielonych praw ochronnych.

Ponadto

 • reprezentujemy klienta przed sądami administracyjnymi, powszechnymi oraz arbitrażowymi, w postępowaniach celnych i karnych,
 • sporządzamy opinie prawne pod kątem wykorzystania wartości ekonomicznej znaków towarowych,
 • doradzamy w wyborze postępowania,
 • wyceniamy znaki towarowe,
 • sporządzamy umowy (zastaw, cesja, licencja, sprzedaż).