Wynalazki / Wzory użytkowe

Rejestracja i ochrona wynalazków | ochrona wzorów użytkowych

Zanim zgłosimy wynalazek wykonujemy poszukiwania w literaturze patentowej oraz sporządzamy opinie dotyczące zdolności rejestrowej.

Wraz z opinią proponujemy zgłoszenie wynalazku w odpowiedniej procedurze:

 • w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej;
 • w Europejskiej Organizacji Patentowej (EPO) – patent europejski;
 • w trybie międzynarodowym w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, Układ o Współpracy Patentowej (PCT);
 • Patent Euroazjatycki – obejmujący Rosję i niektóre kraje byłej WNP;
 • Patent OAPI – obejmujący część krajów francuskojęzycznych Afryki;
 • Patent ARIPO – obejmujący część afrykańskich krajów anglojęzycznych;

albo w wybranych zagranicznych urzędach patentowych, w celu uzyskania ochrony tylko na terenie tych państw.

Rejestracja wynalazku w większości przypadków następuje po upływie 18 miesięcy od pierwszego zgłoszenia danego projektu w Urzędzie Patentowym. Organ ten wydaje specjalny dokument, w którym zamieszczony zostaje skrócony i pełny opis opatentowanego tworu, jego rysunek, a także zastrzeżenia patentowe. Osoba ubiegająca się o patent może też złożyć wniosek o wcześniejszą rejestrację danej innowacji, dzięki czemu zostanie ona objęta tymczasową ochroną przed bezprawnym wykorzystaniem.

Przygotowujemy stosowną dokumentację i dokonujemy zgłoszeń w trybie uzgodnionym z Państwem.

Uwaga: Wychodzimy z założenia, iż rzecznik patentowy, który „zna” się na wszystkim, tak naprawdę nie zna się dobrze na niczym. Dlatego każda sprawa kierowana jest do współpracującego z kancelarią i najlepszego naszym zdaniem na rynku rzecznika patentowego – specjalisty w danej dziedzinie (chemii, farmacji, mechaniki, elektroniki, itp.).

Czynności związane ze zgłoszeniem wynalazku w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej lub za granicą (głównie tryby PCT lub EPO) obejmują:

 • poszukiwania w literaturze patentowej
 • sporządzenie podania, opisu wynalazku, zastrzeżeń patentowych
 • postępowanie przed Urzędem Patentowym RP
 • monitoring terminów i opłat
 • tłumaczenia dokumentacji

Po uzyskaniu patentu monitorujemy terminy i opłaty. Monitorujemy rejestry w celu poszukiwania „obcych” zgłoszeń naruszających Państwa prawa.

W zakresie naszych usług mieści się także przeprowadzanie szczegółowych badań wynalazków oraz wydawanie opinii odnośnie do ich zdolności patentowej. Reprezentujemy interesy Klientów w postępowaniach rejestrowych, w procesach spornych dotyczących naruszenia zasad ochrony projektów toczących się przed Urzędem Patentowymi, a także przed polskimi i europejskimi organami sądowymi. Podejmujemy się również załatwiania różnych formalności związanych z objęciem ochroną nie tylko wynalazków, ale także wzorów użytkowych.

Gdyby doszło do naruszenia Państwa patentu:

 • proponujemy strategię postępowania
 • sporządzamy listy ostrzegawcze lub odpowiadamy na skierowane do Państwa
 • zalecamy polubowne załatwianie sporów prowadząc za Państwa zgodą mediacje/negocjacje
 • prowadzimy postępowania sporne przed w/w urzędami, w tym:
  • wnosimy sprzeciwy wobec udzielonych praw ochronnych
  • wnosimy o unieważnienie udzielonych praw ochronnych
 • prowadzimy postępowania przed sądami.

Działania podejmowane w celu uzyskania ochrony na wzory użytkowe różnią się nieznacznie od działań dotyczących wynalazków i są do nich odpowiednio dostosowane.

Celem wykorzystania wartości ekonomicznej wynalazków i wzorów użytkowych sporządzamy opinie prawne, doradzamy w wyborze postępowania, przygotowujemy umowy (licencja, sprzedaż).

Ochrona wzorów użytkowych – jak ją uzyskać?

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku w Urzędzie Patentowym są twórcy oraz współtwórcy konkretnego modelu. Takimi samymi uprawnieniami dysponują również przedsiębiorcy oraz pracodawcy, którzy zawarli stosowną umowę z wynalazcą, upoważniającą te podmioty do tymczasowego korzystania z opatentowanego wynalazku bądź wzoru użytkowego. Zanim dojdzie do rejestracji patentu, w wyniku czego zostanie mu przyznana ochrona przed bezprawnym wykorzystaniem, trzeba złożyć zgłoszenie do Urzędu Patentowego. Można to uczynić osobiście lub przez pełnomocnika. Istnieje też możliwość przesłania dokumentów pocztą, faksem lub drogą elektroniczną. Do podania trzeba dołączyć stosowną dokumentację, składającą się m.in. z dowodów pierwszeństwa, charakterystyki wzoru użytkowego wraz z ilustrującymi go rysunkami i skróconymi opisami, a także zastrzeżeniami ochronnymi i zaświadczeniami o uiszczeniu wymaganych opłat.

Po sprawdzeniu zgłoszenia pod kątem formalnym Urząd przesyła twórcy sprawozdanie ze stanu techniki, a wniosek zostaje opublikowany w biuletynie. Później dochodzi jeszcze do jego merytorycznej weryfikacji. Rejestracja dokumentu oznacza skuteczne zabezpieczenie wzorów użytkowych przed bezprawnym wykorzystaniem. Ochrona patentowa trwa maksymalnie 10 lat.